Pedagogisch beleidsplan

 • Pedagogisch beleidsplan

  Gastouderbureau Kindjes & Zo houdt zich bezig met de bemiddeling tussen ouders en gastouders voor kinderopvang en zorgt voor de verdere begeleiding van gastouders die kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Gastouderbureau Kindjes & Zo is een kleinschalig gastouderbureau en kent hierdoor zijn gastouders goed. Wij willen dit ook graag uitstralen en vinden het erg belangrijk om goed contact met zowel de ouders als de gastouders te hebben.

  Wij hebben daarom ook veel mogelijkheden voor wat betreft het maken van afspraken en mogelijke communicatiemiddelen. Hiermee willen wij het contact met ons gastouderbureau zo makkelijk mogelijk maken.

  “tevreden gastouders zorgen voor tevreden kindjes”

  Inhoud van het Pedagogisch plan:

  1. Inleiding

  2. Visie

  3. Pedagogisch beleid:
  3.1 emotionele veiligheid waarborgen
  3.2 ontwikkelen van sociale en persoonlijke competenties
  3.3 de vier verschillende ontwikkelingsgebieden
  3.4 kenmerken per leeftijdsfase in de vier ontwikkelingsgebieden
  3.5 overdracht van waarden en normen
  3.6 regels
  3.7 belonen en corrigeren
  3.8 meldcode kindermishandeling

  4. Gastouder:
  4.1 eisen aan de gastouder
  4.2 houding van gastouder t.o.v. het gastouderbureau
  4.3 opvanglocatie gastouder
  4.4 maximaal op te vangen kinderen
  4.5 risico-inventarisatie & evaluatie
  4.6 kwaliteiten gastouder
  4.7 EHBO-certificaat
  4.8 contact tussen ouders en gastouder
  4.9 contact tussen gastouder en gastouderbureau

  5. Werkwijze Gastouderbureau Kindjes & Zo:
  5.1 intakegesprek Gastouderbureau Kindjes & Zo met ouders
  5.2 kennismakingsgesprek ouders met gastouder
  5.3 koppelingsgesprek ouders met gastouder
  5.4 evaluatiegesprek ouders en Gastouderbureau Kindjes & Zo
  5.5 exitgesprek ouders en Gastouderbureau Kindjes & Zo
  5.6 contact en informatie
  5.7 bereikbaarheid
  5.8 klachtenafhandeling

  1. Inleiding
  Van elk gastouderbureau wordt verwacht dat het een pedagogisch beleidsplan heeft waarin onder meer de pedagogische visie, de uitgangspunten en de werkwijze van het bureau beschreven staan.
  Gastouderbureau Kindjes & Zo onderscheidt zich in kwaliteit, kleinschaligheid en het transparant zijn van de opvang. In dit pedagogisch plan wordt uitgebreid ingegaan op de visie die gastouderbureau Kindjes & Zo heeft over het opvangen van kinderen en hoe wij je kind in een huiselijke en veilige sfeer opvang willen bieden bij onze gastouder. Ook vormt het pedagogisch beleidsplan een middel om je te informeren over de werkwijze van ons bureau en hoe wij de hoge kwaliteit van de opvang willen waarborgen en waar nodig bij te stellen. Verder hecht gastouderbureau Kindjes & Zo veel waarde aan veiligheid en hygiëne. Het pedagogisch beleidsplan is geschreven voor ouders, onze gastouders en andere betrokkenen, zodat zij een duidelijk beeld hebben van ons beleid en onze visie.

  2. Visie
  Gastouderbureau Kindjes & Zo wil graag ieder kind een veilige en vertrouwde opvangomgeving bieden, zodat de opvang kan bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind. Een veilige en vertrouwde omgeving met iedere keer hetzelfde vertrouwde gezicht van de gastouder is voor een kind van groot belang. Hierdoor kan een kind alle mogelijkheden krijgen om zijn of haar persoonlijkheid, zelfvertrouwen en zelfstandigheid te kunnen ontwikkelen. Daarnaast is het zeker ook belangrijk dat een kind in de gastouderopvang leert omgaan met andere kinderen en volwassenen, zeker met veel plezier maar ook met de nodige regels, zodat de normen en waarden van de maatschappij al jong geleerd kunnen worden.
  De omgeving kan op een hele positieve wijze bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot evenwichtige volwassenen die vertrouwen hebben in zichzelf en in anderen en hun mogelijkheden kennen en gebruiken.
  Hierbij begrijpen onze gastouders ook dat ieder kind uniek is en zich in zijn of haar tempo zal gaan ontwikkelen en geven daarbij alle mogelijke aanmoediging. Gastouderbureau Kindjes & Zo streeft ernaar dat deze omgeving bij onze gastouders zo optimaal mogelijk is! Want een tevreden gastouder zorgt voor tevreden kindjes!

  3. Pedagogisch beleid
  3.1 Emotionele veiligheid waarborgen
  Kinderen moeten zich veilig en beschermd kunnen voelen. Als een kind zich onveilig voelt, staat het niet open voor het leren van vaardigheden. Alle energie gaat zitten in de stress en het op de hoede zijn. Zich veilig voelen is echt een basisbehoefte. Door een kind zoveel mogelijk zelf te laten proberen en te ondersteunen waar dat nodig is, ontwikkelt een kind eigen initiatieven en krijgt het vertrouwen in zijn of haar eigen kunnen. Onze gastouder kan bijdragen aan het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van het kind. Dit kan door de omgeving zo in te richten dat een kind zelf kan oefenen en ontdekken, wetende dat de gastouder op de achtergrond aanwezig is. Onze gastouder moet zich kunnen verplaatsen in het kind en is gevoelig voor wat er in het kind omgaat en heeft een liefdevolle, open houding voor de eigenheid van het kind.
  Onze gastouder doet dit bijvoorbeeld door:
  • het kind eerst te begrijpen en dan kijken hoe ze het best kan reageren;
  • het spel en omgang tussen kinderen te stimuleren en zo nodig grenzen te stellen aan het gedrag van kinderen zodat elk kind zich veilig voelt;
  • nadruk leggen op gewenst gedrag;
  • een sfeer creëren waarin kinderen zich welkom voelen;
  • aandacht te hebben voor ingrijpende gebeurtenissen in het leven van een kind;
  • vertellen wat er gaat gebeuren, bijvoorbeeld bij het verschonen of bij het naar buiten gaan.

  3.2 Ontwikkelen van sociale en persoonlijke competenties
  Met het begrip persoonlijke competenties wordt bedoeld dat kinderen de mogelijkheid moeten hebben om vaardigheden onder de knie te krijgen, zoals het opbouwen van zelfstandigheid en zelfvertrouwen en flexibiliteit en creativiteit kunnen ontwikkelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het leren van een taal, de motorische ontwikkeling en cognitieve vaardigheden. Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo. Onze gastouder moet rekening houden met de ontwikkelingsfase van het kind. Deze speelt in op wat het kind kan en wil. Naast de lichamelijke en persoonlijke verzorging van het kind zijn veiligheid en geborgenheid de basis voor zelfvertrouwen en is uitdaging de basis voor zelfstandigheid. Het stimuleren van de taalvaardigheid is enorm belangrijk. Dat betekent dat er veel gepraat moet worden tegen baby’s. Zo ontwikkelen baby’s gevoeligheid voor de klanken in het Nederlands, bouwen ze een woordenschat op en een manier om met elkaar te communiceren. Voor kinderen is het goed om veel voorgelezen te worden. Ook is het belangrijk om kinderen de gelegenheid te geven hun motoriek te ontwikkelen en hun bewegingen te oefenen. Dat betekent dat je een baby niet te lang in een stoeltje zet, maar dat de baby veel neergelegd wordt, op een veilige plek natuurlijk.
  Een peuter heeft al wat meer bewegingsruimte nodig. Onze gastouder moet goed bedenken welk speelgoed en welke activiteiten het beste op dat moment bij het kind passen. Het is ook belangrijk om aandacht te besteden aan muziek, buiten spelen, spelen met zand of water of een verkleedspel.
  Met de sociale competenties bedoelen we de sociale vaardigheden en kennis waarmee iemand rekening houdt met zijn eigen belangen en met die van anderen. Een aantal van deze vaardigheden kunnen zijn:
  • je in een ander kunnen verplaatsen;
  • kunnen communiceren;
  • samenwerken;
  • anderen helpen;
  • conflicten voorkomen en oplossen.

  Tijdens de opvang stimuleert onze gastouder vriendschap en samenwerking van kinderen onderling. Onze gastouder gaat bewust om met een conflict en weet welke houding hierbij hoort. De rol van onze gastouder is afhankelijk van de situatie bijvoorbeeld sturend, activerend, corrigerend, verzorgend of ondersteunend. Bijvoorbeeld, wanneer een kind een conflict heeft, kun je zeggen wat het kind fout doet, maar je kunt beter vertellen hoe het kind de volgende keer anders kan handelen of reageren zodat het geen conflict wordt. Onze gastouder beschikt over het vermogen om zich in te leven en te reageren op de juiste manier, afhankelijk van de situatie.

  3.3. Er zijn vier verschillende ontwikkelingsgebieden.
  Om als gastouder de ontwikkeling optimaal te laten verlopen moet onze gastouder weten welke verschillende ontwikkelingsfasen en ontwikkelingsgebieden er zijn. Gastouders van Gastouderbureau Kindjes & Zo weten wat de verschillende ontwikkelingsgebieden zijn en hoe zij deze kunnen stimuleren. Zij weten dat ieder kind zich ontwikkelt in hun eigen tempo. Het ene kind zal zich op bepaalde gebieden wat sneller en verder ontwikkelen dan op een ander gebied. Dit gegeven maakt ieder kind bijzonder en uniek. Onze gastouder begeleidt, volgt en stimuleert het kind in de ontwikkeling.

  De verschillende ontwikkelingsgebieden zijn:
  1. sociaal- emotionele ontwikkeling: het bewust worden van emoties en het aangaan van sociale relaties en contacten. Onze gastouder moet zorgen dat het kind zich veilig voelt en voldoende aandacht en warmte krijgt. Individueel contact voor ieder kind moet er echt zijn. Bij jonge kinderen is dit vaak tijdens de verzorging. Wanneer een kind wordt verschoond is het belangrijk dat onze gastouder op een zachte en rustgevende manier tegen het kind praat en echt even contact maakt.
  2. taal- en spraakontwikkeling: ontwikkeling van het gebruik en besef van taal en de mogelijkheid tot communiceren. Hier wordt onderscheid gemaakt in passieve taal en actieve taal. Passieve taal is het wel begrijpen, maar de woorden nog niet kunnen uiten. Actieve taal is de gesproken taal. Een kind ontwikkelt eerst de passieve taal en daarna de actieve taal.
  3. motorische/lichamelijke ontwikkeling: dit is het vermogen om te bewegen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de grove motoriek (zoals lopen en klimmen) en de fijne motoriek (zoals tekenen en kralen rijgen);
  4. cognitieve ontwikkeling: de kinderen leren om informatie en gebeurtenissen uit hun omgeving te verwerken en op te slaan, zodat ze de verworven vaardigheden op een later tijdstip weer kunnen toepassen.

  Veel aandacht geven aan een uitdagende omgeving met interessant speelgoed en uitdagende activiteiten zal het kind enorm stimuleren en helpen in de ontwikkeling.

  3.4 Kenmerken in de ontwikkelingsfasen per leeftijdsfase:
  0 – 6 maanden
  In deze leeftijdsfase is het van belang dat de baby kan ontdekken, hierdoor ontwikkelt de baby zich.
  Wat kenmerkend is van deze fase, is dat de baby zijn lichaam leert kennen. Ontdekken doen baby’s vooral met de mond. Ze proeven en betasten nieuwe voorwerpen. Baby’s leren ook door het imiteren van volwassen. Ze kijken naar de gezichtsuitdrukking en proberen dit na te doen. Activiteiten die bij deze leeftijd horen zijn; elkaar nadoen, lippen tuiten, verbaasd kijken of knipperen met de ogen. Rond deze tijd vindt de baby het prettig om naar stemmen te luisteren. Volwassenen kunnen variëren met hun stem; piepstemmetjes maken, zacht praten en weer harder en door liedjes te zingen. Het is belangrijk om baby’s in deze leeftijd prikkels te geven om te bewegen. Dit kan men doen door de baby regelmatig anders te leggen. Wissel rugligging en buikligging af. Blijf in verband met de veiligheid wel altijd dicht in de buurt, zeker als de baby op de buik ligt.

  6- 12 maanden
  In deze fase is het belangrijk dat de baby lichamelijk contact heeft. Deze fase kenmerkt zich vaak door eenkennigheid. Kinderen zien het verschil tussen vreemde en vertrouwde gezichten. Afscheid nemen kan moeilijk zijn. Belangrijk is dat onze gastouder tijd voor het kind neemt zodat deze zich op zijn gemak voelt. In deze fase is het kind druk met het oefenen van klankreeksen, dit is een voorbereiding voor de taal van later. Het is belangrijk om veel met de kinderen te praten en te vertellen wat je gaat doen en waar je mee bezig bent. Lichamelijk gaat het kind snel vooruit in deze fase. Het kind gaat omrollen en waarschijnlijk zitten. Ook begint het tijgeren wat na verloop van tijd overgaat in het kruipen. Door het tijgeren en kruipen worden de armspieren sterker waardoor het kind zich kan optrekken aan bijvoorbeeld de spijlen van de box, bank en tafel. Er zit een groot verschil tussen kinderen in welk tempo ze dit doen. Belangrijk is het om het kind regelmatig op de buik te laten liggen om de spieren te onderhouden. Het is belangrijk om als gastouder het kind in deze fase veel aandacht te geven en positief te reageren op het contact zoeken van het kind.

  12 – 18 maanden
  In deze fase kan het kind nog niet stout zijn. Boos zijn heeft dan ook geen zin, consequent verbieden wel.
  In deze fase imiteert het kind het gedrag van zijn omgeving. Onze gastouder behoort ook tot de omgeving van het kind en is dus een belangrijk rolmodel. Maak gebruik van hun imitatiedrang. Onze gastouder kan bijvoorbeeld samen de kamer gaan stoffen en het kind laten helpen met het opruimen van speelgoed. In deze fase wordt de woordenschat van het kind razendsnel uitgebreid. Praat dus veel met het kind, bijvoorbeeld over de dagelijkse bezigheden. Belangrijk is om in volledige en niet te ingewikkelde zinnen te praten. Samen lezen en zingen is in deze fase van belang en sluit aan bij de ontwikkelingsbehoeften. Kenmerkend van deze fase is de motorische ontwikkeling. Kinderen kruipen, trekken zich op en lopen langs tafels heen. Ook proberen ze van de tafel naar de bank te lopen en lopen achter een loopwagen of aan de hand van de volwassenen. Het kind worstelt nog met zijn evenwicht, wat de nodige valpartijen en tranen kan opleveren. Belangrijk is om te zorgen voor voldoende bewegingsvrijheid en een veilige omgeving. Zorg dat de kinderen niet bij spullen kunnen komen die gevaar op kunnen leveren.

  18 maanden – 4 jaar.
  De meeste kinderen kunnen al lopen. In deze fase ontwikkelt de taal zich snel en worden steeds meer woorden en korte zinnen gemaakt. Het is belangrijk om met het kind te blijven lezen en te praten over allerlei dagelijkse bezigheden. Kinderen vinden het in deze fase leuk om spelletjes te spelen waarbij ze moeten lopen of rennen of dat ze worden gevangen. Samen eenvoudige puzzels maken is ook goed voor hun ontwikkeling. .

  3.5  Overdracht van waarden en normen
  Voor een kind is het belangrijk om te weten waar de grenzen liggen binnen de groep. Dit moet bij kleine kinderen uiteraard nog geleerd worden. De ouders en onze gastouder hebben hierin een hele belangrijke rol.
  Onze gastouder dient bij te dragen aan een positieve benadering van het kind en het prijzen van gewenst gedrag. Het corrigeren van niet gewenst gedrag hoort hier natuurlijk ook bij. Het streven is om zoveel mogelijk op één lijn te zitten met de ouders met het bijbrengen van deze waarden en normen.

  Een aantal voorbeelden van normen en waarden die bijgebracht kunnen worden zijn:
  • elkaar geen pijn doen (verbaal of fysiek);
  • op je beurt wachten;
  • geen kinderen buitensluiten;
  • elkaar begroeten en aankijken;
  • goede omgang met spullen van een ander;
  • geen vieze of lelijke woorden gebruiken.

  3.6  Regels
  Kinderen hebben behoefte aan grenzen en regels. Dit geeft duidelijkheid en structuur aan hun dag. Regels moeten daarom consequent worden gehanteerd. Met het stellen van de regels moet er rekening gehouden worden met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. De regels moeten op het niveau van het kind begrijpbaar zijn (bijvoorbeeld tegen een kind zeggen dat het mag spelen als het zijn eten op heeft en niet zeggen “over een kwartier”).

  3.7 Belonen en corrigeren
  Aandacht geven aan gewenst gedrag werkt stimulerend en motiverend. Belonen houdt in complimenten en aandacht geven. Kinderen laten soms ongewenst gedag zien of overtreden herhaaldelijk een regel. Wanneer dit gebeurt is het aan te bevelen om kinderen te vertellen waarom dit gedrag niet wenselijk is. Een andere manier om met ongewenst gedrag om te gaan is het negeren ervan of afleiden. Soms werken deze manieren helaas niet en zullen andere maatregelen genomen moeten worden, bijvoorbeeld het kind even alleen aan een tafel zetten en uitleggen waarom dit gedrag niet geaccepteerd wordt. Het kind leert op deze manier waarom het gedrag ongewenst is. Fysiek en verbaal geweld zijn ten alle tijden onacceptabel, zowel van het kind als van de ouders en onze gastouder!

  3.8 Meldcode Kindermishandeling
  Gastouderbureau Kindjes & Zo beschikt over een Meldcode Kindermishandeling. Wanneer er een vermoeden bestaat dat er sprake is van mishandeling moet eerst het gastouderbureau hiervan op de hoogte worden gesteld. Het gastouderbureau onderneemt samen met de gastouder de stappen zoals deze zijn beschreven in het protocol voor kindermishandeling. Dit protocol is bij ons op te vragen.

  4. Gastouder
  4.1 Eisen aan de gastouder
  Gastouderbureau Kindjes & Zo vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de opvang hoog is.
  Onze gastouder dient daarom wettelijk te voldoen aan de volgende eisen:
  • in het bezit zijn van een geschikt diploma;
  • in het bezit zijn van een geregistreerd certificaat EHBO gericht op kinderen;
  • inschrijving in het Personenregister Kinderopvang (PRK) met een geldige VOG verklaring (niet ouder dan 2 maanden);
  • een minimale leeftijd van 21 jaar hebben;
  • tijdens de opvang de Nederlandse taal te spreken;
  • tijdens de opvanguren telefonisch bereikbaar te zijn;
  • in staat zijn om veiligheid, warmte en structuur te geven;
  • nooit fysiek of verbaal geweld te gebruiken;
  • zorgen dat het opvangadres veilig en hygiënisch is;
  • de risico-inventarisatie te kennen en hiernaar te handelen;
  • in noodsituaties adequaat te kunnen handelen;
  • geen kinderen te hebben die uit het ouderlijk gezag ontheven of ontzet zijn;
  • geen kinderen te hebben die onder toezicht van jeugdzorg staan of stonden;
  • huisgenoten en andere personen die structureel aanwezig zijn op de opvanglocatie, denk hierbij aan huishoudelijke hulp, een buurvrouw die wekelijks op de koffie komt, maar ook een tuinman die maandelijks langs komt ouder dan 18 jaar dienen eveneens in het bezit te zijn van een VOG zodat ze ingeschreven kunnen worden in het personenregister kinderopvang waarna het gastouderbureau ze kan koppelen;

  4.2 Houding van onze gastouder t.o.v. Gastouderbureau Kindjes & Zo
  • onze gastouder is bekend met het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau Kindjes & Zo en handelt hiernaar;
  • onze gastouder begrijpt het belang van privacy van kinderen en ouders;
  • onze gastouder kent het protocol kindermishandeling en handelt hiernaar;
  • onze gastouder kent het protocol ziekte bij kinderen en medicijngebruik en handelt hiernaar;
  • onze gastouder werkt mee aan de jaarlijkse risico-inventarisatie en het hieruit voortkomende plan van aanpak.

  4.3 Opvanglocatie gastouder
  De omgeving waarin het kind wordt opgevangen moet veilig en hygiënisch zijn. Onze gastouder is er verantwoordelijk voor dat het huis en de tuin veilig en kindvriendelijk zijn ingericht. Eisen voor de slaapruimtes zijn: rustige ruimte, veilige bedjes, goed ventileerbaar, rookvrij. Hygiëne is een heel belangrijk onderdeel van gastouderopvang. Onze gastouder maakt de meubels en het speelgoed regelmatig schoon.

  De eisen voor de opvanglocatie zijn als volgt:
  • voor kinderen tot 1,5 jaar is het hebben van een aparte slaapruimte verplicht;
  • de grootte van de slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in een leeftijdscategorie;
  • er zijn binnen en buiten voldoende veilige speelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de kinderen;
  • er is een risico-inventarisatie uitgevoerd;
  • onze gastouder houdt een ongevallenregistratie bij;
  • de locatie is volledig rookvrij en voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders.

  4.4 Maximaal op te vangen kinderen
  Hoeveel kinderen een gastouder mag opvangen hangt af van de leeftijd van de kinderen, ook de eigen kinderen van de gastouder tellen hierbij mee! Hieronder een overzicht:
  • er mogen maximaal 6 kinderen tot 13 jaar worden opgevangen;
  • daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld;
  • er mogen maximaal 5 kinderen tegelijk worden opgevangen tot 4 jaar;
  • er mogen maximaal 4 kinderen tot 2 jaar tegelijk zijn, waarvan maximaal 2 kinderen tot 1 jaar;
  • bij de opvang van kinderen moet een achterwacht beschikbaar zijn. Deze achterwacht moet telefonisch bereikbaar zijn en in geval van calamiteiten binnen 15 minuten op de opvanglocatie kunnen zijn.

  4.5 Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)
  Conform de eisen die de Wet Kinderopvang stelt, moet Gastouderbureau Kindjes & Zo ervoor zorgen dat vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks een risico-inventarisatie & evaluatie is opgesteld, de zogeheten RI&E. Deze inventarisatie bestaat uit twee onderdelen, één voor de veiligheid en één voor de gezondheid.
  De achterliggende gedacht van deze inventarisatie is om de kans op ongelukken te minimaliseren. Deze risico-inventarisatie wordt bij onze gastouder thuis afgenomen of op locatie bij de ouders (indien de gastouder in hun huis opvang biedt). Er worden verschillende risico’s doorlopen. Wanneer een risico wordt geconstateerd zal deze worden opgenomen in een actieplan. Het doel van dit actieplan is de risico’s te verkleinen of uit te sluiten. Na elk jaar wordt de risico-inventarisatie geëvalueerd.

  4.6 Kwaliteiten gastouder
  Om kinderen goed in hun ontwikkeling te volgen is het van belang dat onze gastouder weet waar het kind zich bevindt in de ontwikkeling. Wanneer zij dit weten kunnen zij op de ontwikkelingsbehoeften inspelen en hun pedagogische aanpak hierop aanpassen. Belangrijk is dat onze gastouder liefde, vertrouwen en geborgenheid geeft. Onze gastouder bespreekt met de ouders vooraf in een bemiddelingsgesprek hoe zij graag zien dat hun kind wordt opgevangen door de gastouder. Wanneer kinderen verdrietig zijn, bang zijn of andere emoties hebben, zal onze gastouder deze gevoelens serieus nemen en waar mogelijk het kind ondersteunen of troosten.

  4.7 EHBO-certificaat
  Afhankelijk van het EHBO-certificaat wordt deze jaarlijks of om het jaar actueel gehouden door het volgen van een herhalingscursus.

  4.8 Contact tussen ouders en gastouder
  Het is van wezenlijk belang voor het welbevinden van het kind dat er een goede relatie is tussen ouders en onze gastouder. Een relatie die gebaseerd is op vertrouwen en wederzijds respect om de opvoeding van het kind te kunnen delen en zo vloeiend mogelijk te kunnen laten verlopen. Onze gastouder staat positief tegenover andere opvattingen en levenswijzen van de ouders. Deze worden zeker gerespecteerd en waar mogelijk ook toegepast door onze gastouder. Gastouderbureau Kindjes & Zo verwacht dat ouders en gastouder elkaar informeren over de opvoeding en opvang. Het is belangrijk dat zij hierover afspraken maken en met elkaar blijven communiceren. Bij eventuele problemen bij de opvang en ontwikkeling van het kind is onze gastouder in staat dit op gepaste wijze bespreekbaar te maken.

  4.9 Contact tussen gastouder en Gastouderbureau Kindjes & Zo
  Gastouderbureau Kindjes & Zo vindt het belangrijk dat er een open en vertrouwde relatie tussen onze gastouder en ons gastouderbureau bestaat. Onze gastouder moet zich serieus en erkend voelen door ons gastouderbureau. In de bezoeken die onze bemiddelingsmedewerker eens per jaar brengt aan de opvanglocatie wordt besproken hoe onze gastouder het contact met ons gastouderbureau ervaart en of de gastouder op- en of aanmerkingen heeft.

  5. Werkwijze Gastouderbureau Kindjes & Zo
  5.1 Intakegesprek door Gastouderbureau Kindjes & Zo met de ouders
  Ouders die op zoek zijn naar een goede en betrouwbare gastouder kunnen contact opnemen met Gastouderbureau Kindjes & Zo. Dit kan zowel telefonisch, per e-mail, WhatsApp of via het contactformulier op onze website. Hierna zal telefonisch een intakegesprek volgen waarbij de ouders aangeven wat voor hen belangrijk is. Hierna gaat Gastouderbureau Kindjes & Zo op zoek naar de perfecte gastouder voor hun kindje(s). Dit intakegesprek is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

  5.2 kennismakingsgesprek ouders met gastouder
  Wanneer een mogelijk geschikte gastouder is gevonden vindt een kennismakingsgesprek plaats in de woning van onze gastouder. Hierbij maken de gastouder en ouders (en eventueel hun kind) kennis met elkaar en kan de opvangruimte worden getoond en wordt er informatie uitgewisseld over de manier van benaderen en opvoeden. Tevens worden hierbij de kosten van betreffende gastouder besproken waarbij het tarief voor Gastouderbureau Kindjes & Zo al inbegrepen is. Wanneer dit gesprek door beide partijen als positief wordt ervaren vindt hierna een koppelingsgesprek plaats.

  5.3 Koppelingsgesprek ouders met gastouder
  Voordat de opvang van start kan gaan vindt er een koppelingsgesprek plaats. Voorafgaand aan dit gesprek zorgt onze gastouder ervoor dat er een schriftelijke overeenkomst wordt opgesteld. Hierin staan zaken beschreven zoals; opvangdagen, tijden, persoonlijke informatie van de ouders en het op te vangen kind en eventuele overige afspraken. Een eventuele gewenningsperiode bij onze gastouder wordt besproken. Bij overeenstemming worden deze zaken tijdens het gesprek ingevuld en ondertekend door de ouders en gastouder. Hierna zal Gastouderbureau Kindjes & Zo de overeenkomst ook ondertekenen.

  5.4 Evaluatiegesprek ouders en Gastouderbureau Kindjes & Zo
  Gastouderbureau Kindjes & Zo streeft naar tevredenheid van de ouders. Vandaar dat er twee maanden na het starten van de opvang een mondeling evaluatiegesprek plaatsvindt met de ouders, dit zal telefonisch gebeuren en zal schriftelijk worden vastgelegd.

  5.5 Exitgesprek ouders en Gastouderbureau Kindjes & Zo
  Wanneer de opvang ten einde loopt of om een andere reden wordt beëindigd, benadert Gastouderbureau Kindjes & Zo de ouders telefonisch voor een exitgesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat de ervaringen waren met onze gastouder en met ons gastouderbureau.

  5.6 Contact en informatie
  Gastouderbureau Kindjes & Zo hecht veel waarde aan een goede samenwerking tussen alle partijen.
  Bij de start van de opvang ontvangen gastouders ons pedagogisch beleidsplan. Ouders kunnen deze ontvangen wanneer dit gewenst is of ten alle tijden bekijken op onze website.
  Het inspectierapport dat wordt opgemaakt door de toezichthouder van de GGD is na te lezen op onze website. Dit rapport geeft een overzicht van alle eisen en geeft hierbij aan wat de inspecteur heeft geconstateerd en wat het oordeel is. Het rapport bevat een aantal basisgegevens van het gastouderbureau, van de gemeente en van de toezichthouder. Ook de gastouder zelf heeft een inspectierapport van de GGD.

  5.7 Bereikbaarheid
  Gastouderbureau Kindjes & Zo vindt het belangrijk om goed bereikbaar te zijn voor vragen en informatie.
  Op werkdagen van maandag t/m vrijdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur.
  Gebruik maken van WhatsApp, e-mail of ons contactformulier is natuurlijk ook altijd mogelijk.

  5.8 Klachtenafhandeling
  Ondanks dat Gastouderbureau Kindjes & Zo streeft naar tevredenheid kan het voorkomen dat een ouder een klacht heeft over hun gastouder of ons gastouderbureau. Wij hebben een klachtenreglement, deze is te vinden op onze website onder ‘informatie’ of via klacht melden.